Slider

Rekrutacja w ramach III naboru – projekt MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-KOM – nabór przedłużony

Pozyskanie dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych na trzeci nabór odbędzie się w terminie od 8.06.2020 do 25.06.2020 r. do godz. 14:00.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa (wirus SARS-COV-2) w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz mając na uwadze rekomendacje i zalecenia odpowiednich służb oraz władz, informujemy, iż zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące osobistego załatwiania spraw, a w szczególności organizacji spotkań, świadczenia usług doradztwa oraz przyjmowania wniosków i dokumentów.

Zmianie ulega forma składania formularzy tj. formularze prosimy składać podpisane w wersji elektronicznej (skan) na adresy mailowe: wojciech.bednarek@old.mistia.org.pl oraz anna.stebnicka@old.mistia.org.pl.

Wszelkie zapytania dot. projektu oraz rekrutacji proszę kierować na adresy mailowe: wojciech.bednarek@old.mistia.org.pl oraz anna.stebnicka@old.mistia.org.pl lub pod numer telefonu 669 326 003

Oferta dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 3 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

 • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
 • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
 • potrzeb dotyczących kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.
 1. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.
 2. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 2 bloków tematycznych:
 • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna
 • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa.
 1. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.
 2. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu) realizowane przez doradcę kluczowego.
 3. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, marketing itp.
 4. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 21.020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.
 5. Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2250,00 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy wypłacane przez 6 miesięcy.

9. Wsparcie pomostowe merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotu.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej konkursu: EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSCE

Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej

Font Resize
Kontrast Tytułów