Slider

Ogłoszenia

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji                                                                       Kraków, 23.05.2019
Floriańska 31
31-019 Kraków
NIP: 522-000-18-95

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (Floriańska 31, 31-019 Kraków, NIP: 522-000-18-95) – na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0004/18 z dnia 30 października 2018 r. – realizuje w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. projekt pn. „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”.

Jego Partnerami są: Miasto Czeladź, Miasto Chorzów, Gmina Mikołów, Gmina Pszczyna, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Zawiercie, Gmina Tarnowskie Góry i Miasto Świętochłowice.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w ośmiu miastach województwa śląskiego.

W ramach ww. projektu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji realizuje szereg zamówień, w tym dotyczącego dostawy sprzętu, oprogramowania i urządzeń biurowych.

Poniżej publikuje Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i wdrożenia specjalistycznego oprogramowania wraz z licencjami.

Termin składania ofert upływa 04.06.2019 r. o godzinie 15.00.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 Formularz Oferty
 4. Załącznik nr 3 Wzór umowy

 

 

 

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji                                                        Kraków, 12.04.2019 r.
Floriańska 31
31-019 Kraków
NIP: 522-000-18-95

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (Floriańska 31, 31-019 Kraków, NIP: 522-000-18-95) – na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0004/18 z dnia 30 października 2018 r. – realizuje w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. projekt pn. „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”.

Jego Partnerami są: Miasto Czeladź, Miasto Chorzów, Gmina Mikołów, Gmina Pszczyna, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Zawiercie, Gmina Tarnowskie Góry i Miasto Świętochłowice.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w ośmiu miastach województwa śląskiego.

W ramach ww. projektu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji realizuje szereg zamówień, w tym dotyczącego dostawy sprzętu, oprogramowania i urządzeń biurowych.

Poniżej publikuje Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i wdrożenia specjalistycznego oprogramowania wraz z licencjami.

Termin składania ofert upływa 25.04.2019 r. o godzinie 15.00.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 3. Zalacznik nr 2 Formularz Oferty 
 4. Załącznik nr 3 Wzór umowy

 

 

 

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji                                                                                                    Kraków, 19.03.2019
Floriańska 31
31-019 Kraków
NIP: 522-000-18-95

 

Zamówienia z wolnej ręki w projekcie „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”.

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (Floriańska 31, 31-019 Kraków, NIP: 522-000-18-95) – na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0003/18 z dnia 30 października 2018 r. – realizuje w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. projekt pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”. Jego Partnerami są: Gmina Andrychów, Miasto Limanowa, Gmina Chrzanów, Miasto Nowy Sącz, Gmina Wadowice.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w 5 miastach województwa małopolskiego.

W ramach ww. projektu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji realizuje szereg zamówień, w tym dotyczących specjalistycznego oprogramowania.

Poniżej publikuje się 3 ogłoszenia dotyczące zamówień udzielanych z wolnej ręki z wyłączeniem zasady konkurencyjności, zgodnie z art. 67 ust. 7 pkt 7 Prawa zamówień publicznych oraz zgodnie z treścią pkt 6.5. ppkt 2.8.b.ii. oraz 6.5. ppkt 2.8.g. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących na dzień ogłoszenia zapytania i nie podlegających przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. OGŁOSZENIE POWER_2.18_MA/06/2019/AN
 2. OGŁOSZENIE  POWER_2.18_MA/07/2019/CH
 3. OGŁOSZENIE  POWER_2.18_MA/08/2019/WA

 

 

 

 

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji                                                           Kraków, 14.03.2019
Floriańska 31
31-019 Kraków
NIP: 522-000-18-95

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (Floriańska 31, 31-019 Kraków, NIP: 522-000-18-95) – na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0004/18 z dnia 30 października 2018 r. – realizuje w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. projekt pn. „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”.

Ośrodek regionalny realizujący projekt w zakresie realizacji szkoleń: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki, ul. Moniuszki 7, III piętro, 40-005 Katowice.

Jego Partnerami są: Miasto Czeladź, Miasto Chorzów, Gmina Mikołów, Gmina Pszczyna, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Zawiercie, Gmina Tarnowskie Góry i Miasto Świętochłowice.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w ośmiu miastach województwa śląskiego.

W ramach ww. projektu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki realizuje szereg zamówień, w tym dotyczącego wynajmu sal szkoleniowych.

Poniżej publikuje Rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sal szkoleniowych.

Termin składania ofert upływa 19.03.2019 r. o godzinie 15.00.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 Formularz oferty_wynajem sal
 3. Załącznik nr 2 Harmonogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji                                                                                                       Kraków, 13.03.2019
Floriańska 31
31-019 Kraków
NIP: 522-000-18-95

Zamówienia z wolnej ręki w projekcie „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”.

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (Floriańska 31, 31-019 Kraków, NIP: 522-000-18-95) – na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0004/18 z dnia 30 października 2018 r. – realizuje w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. projekt pn. „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”.

Jego Partnerami są: Miasto Czeladź, Miasto Chorzów, Gmina Mikołów, Gmina Pszczyna, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Zawiercie, Gmina Tarnowskie Góry i Miasto Świętochłowice.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w ośmiu miastach województwa śląskiego.

W ramach ww. projektu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji realizuje szereg zamówień, w tym dotyczących specjalistycznego oprogramowania.

Poniżej publikuje się 5 ogłoszeń dotyczących zamówień udzielanych z wolnej ręki z wyłączeniem zasady konkurencyjności, zgodnie z art. 67 ust. 7 pkt 7 Prawa zamówień publicznych oraz zgodnie z treścią pkt 6.5. ppkt 2.8.b.ii. oraz 6.5. ppkt 2.8.g. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących na dzień ogłoszenia zapytania i nie podlegających przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenia na dostawę specjalistycznego oprogramowania wraz z licencjami:

 1. POWER_2.18_ŚL/06/2019/CZ
 2. POWER_2.18_ŚL/07/2019/CH
 3. POWER_2.18_ŚL/08/2019/ŚW
 4. POWER_2.18_ŚL/09/2019/WŚ
 5. POWER_2.18_ŚL/10/2019/ZA

 

 

 

 

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji                                                                                                       Kraków, 02.02.2019
Floriańska 31
31-019 Kraków
NIP: 522-000-18-95

Zapytanie ofertowe  w projekcie „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy
z przedsiębiorcami”.

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków  na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0003/18
z dnia 30 października 2018 r. – realizuje w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. projekt pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”. Jego Partnerami są: Gmina Andrychów, Miasto Limanowa, Gmina Chrzanów, Miasto Nowy Sącz, Gmina Wadowice.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarze podatków i opłat lokalnych
oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w 5 miastach województwa małopolskiego.

W ramach ww. projektu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji realizuje szereg zamówień, w tym dotyczącego dostawy sprzętu, oprogramowania i urządzeń biurowych.

Poniżej publikuje Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych.

Termin składania ofert upływa 11.02.2019 r. o godzinie 11.00.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik 1.1. Benchmark karta graficzna 22.01.19

Załącznik 1.2. Benchmark procesor 22.01.19

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji                                                                                                       Kraków, 17.12.2018
Floriańska 31
31-019 Kraków
NIP: 522-000-18-95

Zapytanie ofertowe nr e-MISJA/2/2018

Dotyczy zamówienia na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Kwota zamówienia jest niższa niż 14 000 EURO, a więc nie jest realizowana w trybie zasady konkurencyjności, ani nie stosują się do niej zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I.Rodzaj zamówienia:

Wspólny słownik zamówień (CPV):

30213000-5 – Komputery osobiste

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

38.65.21.00 – Projektory

II.Zamawiający:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Floriańska 31 31-019 Kraków, NIP: 522-000-18-95, REGON: 002006030

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. W związku z realizacją projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” realizowanego na podstawie umowy zawartej
  z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zgodnie z Zasadami finansowania projektów finansowych ze środków funduszy europejskich oraz w celu zachowania zasady efektywnego zarządzania finansami zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację poniższego zamówienia: zakup sprzętu komputerowego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • wymagania minimalne zawarte są w Załączniku nr 1

III. Termin wykonania zamówienia:

 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienie
  w sprawie oferty.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym – Załącznik nr 2 i do niniejszego Zapytania Ofertowego,
 • Oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego
 • Opatrzona pieczątką firmową,
 • Posiadająca datę sporządzenia,
 • Podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 • można złożyć ofertę częściową, tzn. zawierającą tylko wybrane pozycje z zapytania ofertowego.

V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie).

VI. Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ewelina.danko@old.mistia.org.pl lub też dostarczona osobiście na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków do dnia 31.12.2018 r. do godziny 16.00. Do oferty cenowej (Załącznik 2) należy koniecznie załączyć oświadczenie (Załącznik 3).
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.01.2019 r. o godzinie 10.00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

VIII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena ofertowa – 100% (przy założeniu, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego),

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta pisemnie lub poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną

X. Dodatkowe informacje:

ewelina.danko@old.mistia.org.pl

XI. Załączniki:

opis przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 1 )

formularz oferty ( Załącznik nr 2)

oświadczenie (Załącznik nr 3)

Font Resize
Kontrast Tytułów