Slider

KURS ON-LINE: Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą

Szanowni Państwo,

miło nam zaprosić Państwa do udziału w zaplanowanej na 24, 25 i 26 czerwca 2020 roku, 52-edycji edycji intensywnego kursu dla osób odbywających służbę przygotowawczą, a jednocześnie pierwszej edycji w formule on-line. Wszystkie dotychczasowe edycje kursu, nie tylko zostały wysoko ocenione przez uczestników, ale przede wszystkim spotkały się z pozytywnymi reakcjami ze strony samorządów. To dla nas świadectwo, że dobrze odpowiadamy na ich oczekiwania i potrzeby.

Kurs obejmujący łącznie 24 godziny dydaktyczne odbędzie się w dniach 24, 25 i 26 czerwca 2020 roku.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, proponujemy intensywne szkolenie, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów-praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa Urzędu.

Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania stawiany przez znowelizowaną Ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma szkolenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa urzędach.

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą i zachęcamy do odwiedzania strony  internetowej www.old.mistia.org.pl na której publikujemy inne nasze oferty szkoleniowe.

Plan zajęć

Dzień I – 24 czerwca 2020 (środa), w godz. 10.00 – 15.45 

Wprowadzenie do kursu – informacje ogólne

10.00 – 11.30 – Bieżący okres programowania funduszy unijnych 2014-2020 – podsumowanie. Przygotowania do nowego okresu programowania 2021-2027.

11.30 – 12.30 – Instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe

12.30 – 12.45 – Przerwa

12.45 – 14.15 – Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ochrona tajemnicy prawnie chronionej

14.15 – 15.45 – Ustawa Prawo zamówień publicznych

Dzień II – 25 czerwca 2020 r. (czwartek), w godz. 9.30 – 16.45

9.30 – 13.30  – Kodeks postepowania administracyjnego

13.30 – 13.45 – Przerwa

13.45 – 15.15 – Ustawa o finansach publicznych

15.15 – 16.45 – Zarządzanie dokumentacją w samorządowej jednostce organizacyjnej

Dzień III – 26 czerwca 2020 r. (piątek), w godz. 10.00 – 16.00 

10.00 – 12.30 – Ochrona danych osobowych

12.30 – 12.45 – Przerwa

12.45 – 14.15 – Akty prawne i ich hierarchia, podstawy prawne funkcjonowania samorządu

14.15 – 15.45 – Komunikacja interpersonalna i praca w zespole

16.00 – Test sprawdzający wiedzę

Program:

Dzień I – 24 czerwca 2020 r.

1. Bieżący okres programowania funduszy unijnych 2014-2020 

 • Zasady podziału funduszy europejskich
 • Fundusze wspierające rozwój krajów unijnych
 • Krajowe programy operacyjne
 • Regionalny Program Operacyjny dla województwa małopolskiego – założenia

2. Instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe

 • Instytucje Unii Europejskiej:
 • Rada Unii Europejskiej
 • Komisja Europejska i Dyrekcje Generalne
 • Parlament Europejski
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy
 • Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • Organizacje międzynarodowe:
 • Rada Europy
 • ONZ i jej agendy
 • NATO

Wykładowca: niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych współfinansowanych ze środków publicznych, funduszy unijnych i funduszy międzynarodowych.

3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ochrona tajemnicy prawnie chronionej

 • Dostęp do informacji publicznej
 • podstawy prawne
 • informacja publiczna – pojęcia
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • zasady dostępu do informacji publicznej
 • formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek
 • ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
 • odpowiedzialność karna
 • Ochrona informacji niejawnych
 • podstawy prawne
 • zasady klasyfikowania informacji niejawnych
 • postępowanie sprawdzające
 • postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne
 • sposób przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
 • środki ochrony fizycznej informacji niejawnych
 • bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
 • odpowiedzialność karna.

Wykładowca: pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

4. Ustawa Prawo zamówień publicznych

 • Planowanie zamówień
 • Progi ustawowe
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Zakaz dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy
 • Zasady dzielenia zamówienia na części i udzielania zamówień w częściach
 • Prowadzenie postępowań z dopuszczeniem składania ofert częściowych
 • Obowiązki zamawiającego w odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro
 • Zmiany treści ogłoszenia i specyfikacji
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie
 • Zasady poprawiania omyłek w ofertach i informowania wykonawców
 • Dokumentowanie postępowań
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Wykładowca: specjalista ds. zamówień publicznych, były wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, doświadczony trener.

Dzień II – 25 czerwca 2020 r.

1. Kodeks postępowania administracyjnego

 • Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego: z urzędu i na wniosek
 • Strona w postępowaniu administracyjnym
 • Wniosek – zakres formalny – uzupełnienie wniosku
 • Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym (rozprawa, oględziny, protokoły, adnotacje)
 • Zawieszenie postępowania: z urzędu i na wniosek
 • Umorzenie postępowania
 • Postępowanie „uzgodnieniowe” art. 106 Kpa
 • Decyzje – wymogi formalne
 • Obowiązki organów I instancji po wniesieniu odwołania
 • Postępowanie przed organem II instancji
 • Zmiany decyzji ostatecznej (art. 154, 155 Kpa)
 • Wznowienie postępowania
 • Stwierdzenie nieważności decyzji
 • Wydanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej.

Wykładowca: prawnik, Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego.

2. Ustawa o finansach publicznych

 • Zagadnienia ogólne finansów publicznych
 • Jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna w sektorze finansów publicznych – podobieństwa, różnice i zależności
 • Formy organizacyjne sektora finansów publicznych
 • Istota i zakres rachunkowości budżetowej w świetle ustawy o finansach publicznych
 • Planowanie i wykonanie budżetu; klasyfikacja budżetowa, klasyfikacja wydatków strukturalnych, dochody i wydatki, w tym środki z bezzwrotnej pomocy przekazywanej
  z budżetu Unii Europejskiej lub innych mechanizmów finansowych
 • Istota i znaczenie rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości
 • Podstawy prawne rachunkowości, ogólne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Funkcje rachunkowości, obowiązki kierowników jednostek w zakresie rachunkowości
 • Główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – rola, zadania, obowiązki
  i uprawnienia w stosunku do innych pracowników jednostki
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Kontrola wewnętrzna w jednostce sektora finansów publicznych, rola i znaczenie w realizacji budżetu jst i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Wykładowca: prawnik i ekonomista, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej.

3. Zarządzanie dokumentacją w samorządowej jednostce organizacyjnej

 • Prawo archiwalne i przepisy wewnętrzne dotyczące postępowania z dokumentacją
 • Systemy kancelaryjne
 • Rodzaje dokumentacji współczesnej
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt i jego prawidłowe stosowanie

Wykładowca: starszy archiwista w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie.

Dzień III – 26 czerwca 2020 r.

1. Ochrona danych osobowych RODO

 • Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny
 • Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe:
 • Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).
 • Inspektor ochrony danych.
 • Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

2. Akty prawne i ich hierarchia, podstawy prawne funkcjonowania samorządu

 • Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa
 • Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji)
 • Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia
 • źródła prawa miejscowego
 • źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego
 • źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej
 • Prawo wewnętrzne
 • Zasady publikacji i promulgacji źródeł prawa

3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (ustawy ustrojowe)

 • Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje
 • Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej
 • Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie)
 • Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa)
 • Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne

Wykładowca: prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

4. Komunikacja interpersonalna i praca w zespole

 • Komunikacja interpersonalna – charakterystyka procesu, czynniki i cechy skutecznej komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – zasady słuchania, mówienia, zachowywania się
  w kontakcie indywidualnym i publicznym, postrzegania innych osób
 • Współpraca z innymi – style pracy grupy, synergia grupowa,  techniki  pracy grupowej
 • Zakłócenia kontaktów interpersonalnych – trudne sytuacje, trudni klienci, konflikt, ekspozycja społeczna, radzenie sobie ze stresem
 • Pozytywne wzorce zachowań – typologia reakcji na sytuacje społeczne, zachowania asertywne we współdziałaniu, w stosunkach pod-  i nadrzędności oraz w  komunikacji.

Wykładowca: psycholog, były pracownik dydaktyczny w Instytucie Socjologii UJ, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

Test sprawdzający wiedzę.

Cena:

Koszt uczestnictwa w cyklu szkoleniowym wynosi 720 zł (zw. z VAT) od osoby, a opłata ta obejmuje:

– 24 godziny zajęć dydaktycznych oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

– przeprowadzenie on-line testu sprawdzającego wiedzę oraz certyfikat ukończenia kursu.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@old.mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.old.mistia.org.pl do 12 czerwca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.old.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Font Resize
Kontrast Tytułów