Slider

Forum Zdrowia Publicznego

Forum Zdrowia Publicznego przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie powstało w 2001 roku. Po przerwie wznowiło swoją działalność w styczniu 2003 roku. Obecnie skupia 34 członkówpracowników publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych oraz pracowników administracji samorządowej, odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną na swoim terenie. Celem Forum jest integrowanie środowiska, wymiana doświadczeń i informacji, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także budowanie lobbingu na rzecz pożądanych zmian legislacyjnych.

Zarząd Forum:

 • Krystyna Mierzejewska, NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska nr 5, Tarnów-  Prezes Zarządu
 • Lucjan Marosek,  Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego, Wieliczka – Wiceprezes Zarządu
 • Marzena Grochowska, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale – Członek  Zarządu
 • Dorota Węglowska, Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie – Członek Zarządu
 • Agnieszka Majewska-Siwek- FRDL MISTiA – Członek Zarządu

Spotkania Forum odbywają się w ostatnim tygodniu miesiąca w siedzibie FRDL MISTiA.

Przykładowa tematyka spotkań:

 • Uwarunkowania i strategie wdrożeń nowoczesnych rozwiązań z zakresu telemedycyny/ teleopieki/ telekooperacji
 • Rozwijanie produktów medycznych
 • Procedura „Niebieskiej Karty” – obowiązki lekarzy
 • Priorytety ochrony zdrowia dla państw Unii Europejskiej a stan polskiego prawa
 • Zatrudnienie i czas pracy w podmiotach leczniczych
 • Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Warsztaty: Jak przeprowadzać trudne rozmowy z pracownikami?
 • Dyrektywa o leczeniu transgranicznym
 • Możliwości dofinansowania projektów z zakresu ochrony zdrowia w nowym okresie programowania 2014-2020
 • Podnoszenie jakości usług medycznych
 • Kontrola sanitarno-higieniczna w podmiocie leczniczym
 • Praktyka działania Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • Pakiet onkologiczny – założenia i praktyka funkcjonowania
 • Nowelizacja przepisów z zakresu ochrony danych osobowych – informacja dla podmiotów leczniczych
 • Nowości prawa pracy – informacja dla podmiotów leczniczych
 • Założenia Polityki Zdrowotnej Województwa Małopolskiego
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej – regulacje prawne a praktyka
 • Utrzymanie obiektów budowlanych podmiotów leczniczych po nowelizacji prawa budowlanego
 • Zarządzanie płynnością finansową w podmiotach leczniczych
 • Finansowanie przez samorządy zadań z zakresu zdrowia publicznego – po zmianach w prawie
 • Wymagania akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Zasady i granice nadzoru jednostek samorządu terytorialnego nad podmiotami leczniczymi

Zachęcamy do rozpowszechniania idei Forum wśród pracowników podmiotów leczniczych w gminie, mieście czy powiecie oraz samorządowców odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja członkowska:

 

 

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

28.01, 26.02, 25.03, 29.04, 13.05, 24.06, 29.07, 26.08, 30.09, 28.10, 25.11, 16.12

Font Resize
Kontrast Tytułów