Slider

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski rozpoczęło działalność w listopadzie 1992 r. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło blisko 30 skarbników z ówczesnego województwa krakowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i bielskiego. Zebrani wyrazili wolę powołania Forum Skarbników i potwierdzili potrzebę zaistnienia gremium, które pozwoli na doskonalenie kompetencji zawodowych tej grupy pracowników, równocześnie stwarzając płaszczyznę do wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń osób zarządzających finansami jst. Forum zrzesza 191 skarbników gmin, miast i gmin, miast i powiatów z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności działania instytucji skarbnika, a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Forum prowadzi swoją działalność statutową poprzez comiesięczne spotkania członków z wybranym ekspertem na wskazany przez Zarząd temat. Tematyka spotkań jest najczęściej związana bezpośrednio z codzienną pracą skarbników.

Pracami Forum kieruje Zarząd wybierany na 5-letnią kadencję. Obecnie w jego skład wchodzą:

  • Włodzimierz Janeczek – Prezes Zarządu,
  • Piotr Budziak – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Gminy Zabierzów,
  • Anna Iwanowska – Skarbnik Gminy Mogilany,
  • Jadwiga Szeląg – Skarbnik Powiatu Bocheńskiego,
  • Jan Więcek – Skarbnik Gminy Słopnice,
  • Joanna Zając – Skarbnik Gminy Wojnicz,
  • Mirosława Karkowska – MISTiA.

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut

Deklaracja członkowska

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

14.01., 18.02., 17.03., 21.04., 19.05., 16.06., 14.07., 15.09., 20.10., 17.11., 8.12.2020 r.

Font Resize
Kontrast Tytułów