Slider

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski

Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów Małopol­s­ki pow­stało w 2007 roku. Głównym celem Forum jest budowanie jed­noś­ci i współpra­cy pomiędzy prze­wod­niczą­cy­mi rad gmin i powiatów gmin wojew­ództ­wa małopol­skiego oraz inte­grac­ja środowiska samorzą­dowego bez wzglę­du na przy­należność par­tyjną czy sym­pa­tie poli­ty­czne poszczegól­nych członków

Członka­mi Forum jest 50 prze­wod­niczą­cych rad gmin i powiatów Małopol­s­ki. Sys­tem­aty­cznie, raz w miesiącu Forum orga­nizu­je spotka­nia konsultacyjno–doradcze lub dyskus­je. W ramach Forum orga­ni­zowane są również 2–3 dniowe, wyjaz­dowe kon­fer­enc­je.

Zapraszany­mi gość­mi są zawsze oso­by mające bezpośred­ni wpływ na real­i­zowanie zadań przez samorząd: marsza­łek, woje­w­o­da, przed­staw­iciele admin­is­tracji cen­tral­nej, par­la­men­tarzyś­ci oraz sze­fowie insty­tucji współpracu­ją­cych z samorzą­dem (Region­al­na Izba Obra­chunkowa, Izba Skar­bowa, Samorzą­dowe Kolegium Odwoław­cze, Wojew­ódz­ki Fun­dusz Ochrony Środowiska, Kura­tor Oświaty i inni).

Członkost­wo w Forum daje real­ną możli­wość budowa­nia skutecznego lob­bin­gu samorzą­dowego, wywiera­nia wpły­wu na usta­wodaw­st­wo, a także sprzy­ja tworze­niu serdecznych i przy­ja­ciel­s­kich więzi. Udzi­ał w spotka­ni­ach Forum daje też możli­wość szy­bkiego dostępu do infor­ma­cji i wymi­any doświad­czeń.

Skład Zarządu Forum (2018-2023):

Prezes Zarządu –  Jerzy Majka – Muszyna

Wiceprezes Zarządu – Wiesława Mitera – gm. Tarnów

Wiceprezes Zarządu – Robert Ryndak –m. Gorlice

Członek Zarządu – Jerzy Piórowski – Spytkowice

Członek Zarządu – Mieczysław Żyła – Wieprz

Członek Zarządu – Stanisław Gabryś – Krościenko n/Dunajcem

Członek Zarządu –Henryk Kędziora – Alwernia

Członek Zarządu – Tadeusz Czepiel – Czarny Dunajec

Tomasz Mazur – FRDL MISTiA

Zachę­camy do udzi­ału w pra­cach Forum!

Zgłosze­nie moż­na wysłać wypeł­ni­a­jąc deklarację zamieszc­zoną poniżej za pomocą:

  • pocz­ty na adres: ul. Flo­ri­ańs­ka 31; 31–019 Kraków
  • fax­em pod numer: (012) 633 51 54
  • na adres pocz­ty elek­tron­icznej: tomasz.mazur@old.mistia.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklarac­ja członkows­ka:

Stanowisko Forum:

Kalen­dar­i­um spotkań na 2020 rok:

9.01., 13.02, 12.03, 9.04, 14.05, 4 lub 18.06, 9.07, 10.09, 8.10, 12.11, 10.12

Font Resize
Kontrast Tytułów