Slider

Forum Kultury

Małopol­skie Forum Kul­tu­ry przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji jest przestrzenią wymi­any doświad­czeń, inte­gracji oraz pod­noszenia kwal­i­fikacji samorzą­dow­ców zaj­mu­ją­cych się sprawa­mi kul­tu­ry, pra­cown­ików sek­to­ra kul­tu­ry, zarządza­ją­cych pub­liczny­mi insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry oraz ich pra­cown­ików. To przestrzeń do dyskusji na tem­at najbardziej dotk­li­wych prob­lemów sek­to­ra kul­tu­ry, poszuki­wa­nia efek­ty­wnych rozwiązań. To również przestrzeń do współpra­cy z lokalny­mi poli­tyka­mi i lob­bowa­nia na rzecz zmi­an.
Spotka­nia Forum odby­wa­ją się raz w miesiącu i mają for­mę sem­i­nar­iów, prowad­zonych przez najlep­szych spec­jal­istów w swoich dziedz­i­nach, a także dyskusji prob­le­mowych, uzu­peł­ni­anych przykłada­mi dobrych prak­tyk. Prob­lematy­ka sem­i­nar­iów jest kon­sul­towana i dos­tosowywana do potrzeb członków Forum.

Małopol­skie Forum Kul­tu­ry zrzesza obec­nie 60 osób. Zaprasza­my do uczest­nict­wa wszys­t­kich zain­tere­sowanych!

Zarząd Małopol­skiego Forum Kul­tu­ry:

Prezes Zarzą­du — p. Elż­bi­eta Mostowik, Dyrek­tor Region­al­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry Doliny Karpia im. J. Mate­j­ki w Zatorze

Wiceprezes — p. Miroław Witoń, Kierown­ik Dworu Zie­le­niews­kich, Trze­bińskie Cen­trum Kul­tu­ry

Członkowie Zarzą­du:

  • Agniesz­ka Brodows­ka, Dyrek­tor Cen­trum Kul­tu­ry i Pro­mocji w Kocmyr­zowie
  • Ewa Byrs­ka, Dyrek­tor Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Spytkow­icach
  • Doro­ta Fur­man, Dyrek­tor Powia­towej i Gmin­nej Bib­liote­ki Pub­licznej w Jerz­manow­icach
  • Boże­na Hess, Dyrek­tor Bib­liote­ki i Ośrod­ka Ani­macji Kul­tu­ry w Gołczy

Zachę­camy do udzi­ału w pra­cach Forum!

Kwartalna składka członkowska za udział w pracach Małopolskiego Forum Kultury wynosi 195 zł +23% VAT

Zgłosze­nie moż­na wysłać wypeł­ni­a­jąc deklarację zamieszc­zoną poniżej za pomocą:

  • pocz­ty na adres: ul. Flo­ri­ańs­ka 31; 31–019 Kraków
  • fax­em pod numer: (012) 633 51 54
  • na adres pocz­ty elek­tron­icznej: monika.brzegowska@old.mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklarac­ja członkows­ka:

deklaracja

Kalen­dar­i­um spotkań na 2020 rok:

23.01., 27.02., 26.03., 23.04., 28.05., 25.06., 23.07., 3.09., 24.09., 22.10., 26.11., 17.12.

Font Resize
Kontrast Tytułów