Slider

Nasze fora tematyczne

Wspieramy funkcjonowanie i inspirujemy powstawanie forów, które zrzeszają pracowników samorządu terytorialnego, menadżerów i specjalistów zajmujących się pokrewną tematyką.
Fora pełnią rolę nieformalnych klubów edukacyjno-dyskusyjnych. Są miejscem integracji środowiska samorządowego, unikalną przestrzenią stałej wymiany wiedzy i doświadczeń, budowania partnerskich relacji, prezentacji poglądów.

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Forum Wójtów, Bur­mistrzów i Prezy­den­tów Małopol­s­ki dzi­ała przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji od 2000 roku.  Członka­mi – założy­ciela­mi Forum było 98 wójtów i bur­mistrzów z gmin wojew­ództ­wa małopol­skiego. Obec­nie Forum gro­madzi pon­ad 168 członków spo­tyka­ją­cych się na comiesięcznych zjaz­dach.
Zgod­nie ze Statutem głównym celem dzi­ała­nia Forum jest prezen­towanie opinii członków Forum w sprawach doty­czą­cych doskonale­nia poziomu i sprawnoś­ci funkcjonowa­nia samorzą­du tery­to­ri­al­nego. Forum to opin­iotwór­cza gru­pa samorzą­dowa, opar­ta na wspól­no­cie interesów zawodowych, nieza­leż­na od sym­pa­tii poli­ty­cznych.

Zapraszamy

 

Forum Sekre­tarzy Samorządów Pol­s­ki Połud­niowej

Forum Sekre­tarzy Samorządów Pol­s­ki Połud­niowej to dobrowolne, niefor­malne zgro­madze­nie osób pełnią­cych aktu­al­nie funkc­je sekre­tarzy gmin i powiatów. Kon­tynu­u­je dzi­ałal­ność i dorobek funkcjonu­jącego od 1992 roku Forum Sekre­tarzy Gmin.
Forum for­mu­je sol­i­darność zawodową, sprzy­ja pod­nosze­niu kwal­i­fikacji zawodowych, sugeru­je nowe rozwiąza­nia dla samorzą­du tery­to­ri­al­nego, pro­mu­je ciekawe oso­by ze środowiska oraz prezen­tu­je opinie członków wobec insty­tucji i orga­ni­za­cji.

FSSPP  zrzesza 150 sekre­tarzy, głównie z wojew­ództ­wa małopol­skiego, ale także z wojew­ództw: pod­karpack­iego, śląskiego i świę­tokrzyskiego.

Zapraszamy

 

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski

Forum Skarb­ników Jed­nos­tek Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego Małopol­s­ki rozpoczęło dzi­ałal­ność w listopadzie 1992 r. W spotka­niu założy­ciel­skim uczest­niczyło blisko 30 skarb­ników z ówczes­nego wojew­ództ­wa krakowskiego, nowosądeck­iego, tarnowskiego i biel­skiego. Zebrani wyrazili wolę powoła­nia Forum Skarb­ników i potwierdzili potrze­bę zaist­nienia gremi­um, które poz­woli na doskonale­nie kom­pe­tencji zawodowych tej grupy pra­cown­ików, równocześnie stwarza­jąc płaszczyznę do wza­jem­nej wymi­any poglądów i doświad­czeń osób zarządza­ją­cych finansa­mi jst. Forum zrzesza 185 skarb­ników gmin, miast i gmin, miast i powiatów z wojew­ództ­wa małopol­skiego, pod­karpack­iego i świę­tokrzyskiego.

 

Zapraszamy

 

Forum Audy­torów i Kon­trol­erów Wewnętrznych Jed­nos­tek Sek­to­ra Finan­sów Pub­licznych

Forum Audy­torów i Kon­trol­erów Wewnętrznych Jed­nos­tek Sek­to­ra Finan­sów Pub­licznych dzi­ała­jące przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie zostało utwor­zone 17 sty­cz­nia 2013 roku. Forum liczy obec­nie 45 członków.

Pod­sta­wową for­mą dzi­ała­nia Forum są comiesięczne, cyk­liczne spotka­nia z udzi­ałem wysok­iej klasy ekspertów — prak­tyków i wykład­ow­ców, w trak­cie  których omaw­iane są istotne zagad­nienia doty­czące prowadzenia audytów i kon­troli w jed­nos­tkach sek­to­ra finan­sów pub­licznych.

Zapraszamy

 

Forum Eko­log­iczne Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego

Forum Eko­log­iczne Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji Forum dzi­ała przy FRDL MIS­T­iA od 1994 roku. Sku­pia 80 kierown­ików i pra­cown­ików wydziałów/referatów ochrony środowiska w jst. Comiesięczne spotka­nia członków forum to nie tylko wys­tąpi­e­nie zapros­zonego eksper­ta, lecz również doskon­ała okaz­ja, by przedysku­tować i rozwiązać wiele prob­lemów, z który­mi mają do czynienia przy real­iza­cji zadań z zakre­su ochrony środowiska. Spotka­nia forum to swoista plat­for­ma wymi­any doświad­czeń i infor­ma­cji.

 

Zapraszamy

 

Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin

Forum to akty­w­na gru­pa przed­staw­icieli “branży” gospo­dar­ki przestrzen­nej dzi­ała­ją­ca przy naszym Insty­tu­cie. Comiesięczne, wspólne spotka­nia grupy są doskon­ałą okazją do pod­noszenia kwal­i­fikacji zawodowych poprzez kon­takt ze spec­jal­is­ta­mi z różnych dziedzin.

 

Zapraszamy

 

Forum Informatyków Samorządowych

Forum Infor­matyków Samorzą­dowych pow­stało przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie 20 sty­cz­nia 2010 roku.

Obec­nie zrzesza 63 oso­by odpowiedzialne za infor­matyza­cję oraz obsługę infor­maty­czną jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego z terenu Małopol­s­ki.

Głównym celem dzi­ała­nia Forum jest doskonale­nie poziomu i sprawnoś­ci funkcjonowa­nia samorzą­du tery­to­ri­al­nego w zakre­sie infor­matyza­cji  oraz prezen­towanie opinii członków Forum wobec innych insty­tucji i orga­ni­za­cji.

Zapraszamy

 

Forum Kadrowo-Płacowe Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Forum Kadrowo-Pła­cowe Jed­nos­tek Sek­to­ra Finan­sów Pub­licznych jest plat­for­mą współpra­cy i inte­gracji osób zaj­mu­ją­cych się kadra­mi i pła­ca­mi w jed­nos­tkach sek­to­ra finan­sów pub­licznych, stanow­iącą wspar­cie dla środowiska zawodowego, służącą posz­erza­niu wiedzy, wymi­an­ie doświad­czeń i infor­ma­cji, a przede wszys­tkim doskonale­niu metod dzi­ała­nia.

Zapraszamy

 

Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego

Celem dzi­ała­nia Forum jest doskonale­nie funkcjonowa­nia samorzą­du tery­to­ri­al­nego poprzez wymi­anę opinii i poglądów członków Forum. W cza­sie każdego spotka­nia uczest­ni­cy mają okazję przedysku­tować i rozwiązać wiele prob­lemów, z który­mi boryka­ją się w swej pra­cy przy real­iza­cji zadań z zakre­su zarządza­nia kryzysowego i obrony cywilnej.
 Wspólne spotka­nia są doskon­ałą okazją do pod­noszenia kwal­i­fikacji zawodowych poprzez kon­takt ze spec­jal­is­ta­mi w różnych dziedz­i­nach. Forum daje możli­wość wymi­any doświad­czeń i infor­ma­cji wśród osób pracu­ją­cych na tym samym polu zawodowym.

Zapraszamy

 

Forum Oświaty Samorządowej

Forum Oświaty Samorzą­dowej przy Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji rozpoczęło swą dzi­ałal­ność w 1993 roku. Zrzesza pon­ad 150 osób – przed­staw­icieli gmin i powiatów wojew­ództ­wa małopol­skiego, odpowiedzial­nych za real­iza­cję zadań oświa­towych.

 

Zapraszamy

 

Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego

Forum dzi­ała przy Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie od maja 2002 roku. Jego członka­mi są kierown­i­cy i pra­cown­i­cy Urzędów Stanu Cywilnego z Wojew­ództ­wa Małopol­skiego. Do forum należy około 140 osób.

 

Zapraszamy

 

Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów Małopol­s­ki

Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów Małopol­s­ki pow­stało w 2007 roku. Głównym celem Forum jest budowanie jed­noś­ci i współpra­cy pomiędzy prze­wod­niczą­cy­mi rad gmin i powiatów gmin wojew­ództ­wa małopol­skiego oraz inte­grac­ja środowiska samorzą­dowego bez wzglę­du na przy­należność par­tyjną czy sym­pa­tie poli­ty­czne poszczegól­nych członków
Członka­mi Forum jest 50 prze­wod­niczą­cych rad gmin i powiatów Małopol­s­ki. Sys­tem­aty­cznie, raz w miesiącu Forum orga­nizu­je spotka­nia konsultacyjno–doradcze lub dyskus­je. W ramach Forum orga­ni­zowane są również 2–3 dniowe, wyjaz­dowe kon­fer­enc­je.

 

Zapraszamy

 

Forum Urzędników Europejskich

Forum Urzęd­ników Europe­js­kich przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji rozpoczęło swo­ją dzi­ałal­ność w 2003 roku. Do Forum należą 64 oso­by – pra­cown­i­cy gmin i powiatów Małopol­s­ki, którzy zaj­mu­ją się w szczegól­noś­ci poszuki­waniem możli­woś­ci i pozyski­waniem środ­ków finan­sowych na wspar­cie roz­wo­ju inwest­y­cji w jst. Forum Urzęd­ników Europe­js­kich jest płaszczyzną wymi­any doświad­czeń, zdoby­wa­nia wiedzy o ogłaszanych konkur­sach i ter­mi­nach naborów wniosków na dofi­nan­sowanie różnych przed­sięwz­ięć i uzyski­wa­nia najbardziej aktu­al­nych w tym zakre­sie infor­ma­cji.

 

Zapraszamy

 

Małopolskie Forum Kultury

Małopol­skie Forum Kul­tu­ry przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji jest przestrzenią wymi­any doświad­czeń, inte­gracji oraz pod­noszenia kwal­i­fikacji samorzą­dow­ców zaj­mu­ją­cych się sprawa­mi kul­tu­ry, pra­cown­ików sek­to­ra kul­tu­ry, zarządza­ją­cych pub­liczny­mi insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry oraz ich pra­cown­ików. To przestrzeń do dyskusji na tem­at najbardziej dotk­li­wych prob­lemów sek­to­ra kul­tu­ry, poszuki­wa­nia efek­ty­wnych rozwiązań. To również przestrzeń do współpra­cy z lokalny­mi poli­tyka­mi i lob­bowa­nia na rzecz zmi­an.

Zapraszamy

Małopolskie Forum Pełnomocników ds. Uzależnień

To sto­sunkowo młode forum zaw­iąza­ło się w sty­czniu 2012 r. po zor­ga­ni­zowanej kil­ka miesię­cy wcześniej w FRDL MIS­T­iA kon­fer­encji „Rozwiązy­wanie prob­lemów uza­leżnień w prak­tyce samorzą­dowej”. Uczest­niczyli w niej pełnomoc­ni­cy ds. uza­leżnieńreal­izu­ją­cy pro­gramy rozwiązy­wa­nia prob­lemów alko­holowych i narko­manii w małopol­s­kich gmi­nach. I właśnie część z tych osób to członkowie-założy­ciele forum liczącego dziś blisko 40 osób. Wśród nich są pełnomoc­ni­cy ds. pro­fi­lak­ty­ki, prze­wod­niczą­cy GKRPA, pełnomoc­ni­cy ds. uza­leżnień, koor­dy­na­torzy ds. rozwiązy­wa­nia prob­lemów uza­leżnień.

Zapraszamy

 

Małopol­skie Forum Pomo­cy Społecznej

Małopol­skie Forum Pomo­cy Społecznej dzi­ała od kilku­nas­tu lat, w 1998 r., obec­nie liczy 149 członków — kierown­ików gmin­nych i miejs­kich ośrod­ków pomo­cy społecznej.
Comiesięczne spotka­nia Forum są okazją nie tylko do system­aty­cznego pod­noszenia wiedzy, kwal­i­fikacji zawodowych, ale i wymi­any doświad­czeń oraz dzie­le­nia się dobry­mi prak­tyka­mi.

 

Zapraszamy

 

Forum Zdrowia Publicznego

Forum Zdrowia Pub­licznego przy FRDL Małopol­skim Insty­tu­cie Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie pow­stało w 2001 roku. Po prz­er­wie wznow­iło swo­ją dzi­ałal­ność w sty­czniu 2003 roku. Obec­nie sku­pia 35 członków — pra­cown­ików pub­licznych i niepub­licznych pod­miotów leczniczych oraz pra­cown­ików admin­is­tracji samorzą­dowej, odpowiedzial­nych za opiekę zdrowot­ną na swoim tere­nie. Celem Forum jest inte­growanie środowiska, wymi­ana doświad­czeń i infor­ma­cji, pod­nosze­nie kwal­i­fikacji zawodowych, a także budowanie lob­bin­gu na rzecz pożą­danych zmi­an leg­is­la­cyjnych.

 

Zapraszamy

 

Małopolskie Forum Prawników Administracji Publicznej

Małopol­skie Forum Prawników Admin­is­tracji Pub­licznej jest plat­for­mą umożli­wia­jącą edukację, kon­sul­tac­je i wymi­anę poglądów prawników zaj­mu­ją­cych się dzi­ałal­noś­cią lub pracu­ją­cych dla admin­is­tracji państ­wowej i samorzą­dowej.

 

Zapraszamy

 

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych JST

Forum Marki Lokalnej

Forum jest  platformą współpracy i integracji  osób zajmujących się tworzeniem i promocją marki lokalnej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych jednostkach.

 

Więcej

Forum Zamówień Publicznych

Forum jest  platformą współpracy i integracji  osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych jednostkach.

 

Więcej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 21 forach samorządowych funkcjonujących przy naszym Instytucie, a także współtworzenia nowych!

Font Resize
Kontrast Tytułów