Slider

ADRESACI:

gminy, powiaty, wojew­ództ­wa oraz obszary funkcjon­alne

CEL:

 • zdi­ag­no­zowanie potrzeb i iden­ty­fikac­ja wyzwań roz­wo­jowych
 • par­ty­cy­pa­cyjne wypra­cow­anie założeń lokalnej poli­ty­ki roz­wo­ju
 • nakreśle­nie ram orga­ni­za­cyjnych dla pro­jek­tów i pro­gramów roz­wo­ju JST

KORZYŚCI:

 • odkrycie wyzwań, możli­woś­ci i wskazanie przewag konkuren­cyjnych JST
 • wyz­nacze­nie najważniejszych obszarów, celów i kierunk­ów roz­wo­ju
 • określe­nie metod wery­fikacji osią­ganych rezul­tatópoli­ty­ki roz­wo­ju
 • opra­cow­anie planów inwest­y­cyjnych adek­wat­nych do potrzeb mieszkańców, w tym włącze­nie mieszkańców w pro­cesy roz­wo­jowe
 • przy­go­towanie do pozyski­wa­nia fun­duszy zewnętrznych

ZAKRES USŁUGI:

Stosowana metody­ka opiera się na eksper­ckim opra­cow­a­niu doku­men­tów diag­nos­ty­cznych oraz par­ty­cy­pa­cyjnej budowie planu strate­gicznego.

Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • przy­go­towanie indy­wid­u­al­nej metodologii prac
 • anal­iza i ewalu­ac­ja doty­chcza­sowych doku­men­tów strate­gicznych
 • anal­iza sytu­acji społeczno-gospo­dar­czej na pod­staw­ie danych statysty­cznych i opra­cow­ań anal­i­ty­cznych właś­ci­wych dla danego obszaru
 • przeprowadze­nie badań na tem­at wiz­ji i kierunk­ów roz­wo­ju danego obszaru wśród mieszkańców
 • przeprowadze­nie warsz­tatów strate­gicznych z udzi­ałem przed­staw­icieli wspól­no­ty samorzą­dowej:
  • wery­fikac­ja mate­ri­ałów anal­i­ty­cznych, sporządze­nie diag­nozy obszaru, opra­cow­anie anal­izy SWOT, iden­ty­fikac­ja głównych wyzwań roz­wo­jowych
  • sfor­mułowanie wiz­ji, mis­ji, celów i pri­o­ry­tetów roz­wo­jowych obszaru
  • określe­nie najważniejszych kierunk­ów inter­wencji, jako pod­stawy do sfor­mułowa­nia pro­gramów i pro­jek­tów
 • uporząd­kowanie mate­ri­ału, anal­iza wniosków i opra­cow­anie pro­jek­tu strate­gii, spójnego z wyty­czny­mi nadrzęd­nych doku­men­tów strate­gicznych
 • przeprowadze­nie pro­ce­su kon­sul­tacji społecznych doku­men­tu
 • opra­cow­anie ostate­cznej wer­sji strate­gii
 • prezen­tac­ja przed właś­ci­wym organem stanow­ią­cym
Font Resize
Kontrast Tytułów